Home Privacy statement

Privacy statement

Wij hechten waarde aan uw persoonsgegevens

Het beschermen van persoonsgegevens waarmee Stichting De Oldenhof in aanraking komt, is voor de stichting van groot belang. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht, waardoor u kunt worden geïdentificeerd. U deelt al persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft en bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres doorgeeft. Daarnaast krijgen wij ook bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals gegevens over uw gezondheid. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, als dit verplicht is op basis van de wet of als u er toestemming voor geeft. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens.

Stichting De Oldenhof verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u de persoonsgegevens verstrekt en verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens.

Als wij uw gegevens vragen, zullen wij u laten weten voor welk doel we die verwerken. Als u zelf vragen heeft over voor welk doel uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens van andere organisaties en het delen buiten Nederland

Als uw persoonsgegevens via een andere organisatie worden verkregen, leggen wij vast van wie wij deze hebben ontvangen.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld buiten Nederland.

Andere organisaties die in opdracht van ons gegevens verwerken

Stichting De Oldenhof draagt er zorg voor dat met elke organisatie die in opdracht van de Stichting uw gegevens verwerkt, een verwerkersovereenkomst is gesloten. De verwerkersovereenkomst bevat afspraken over o.a. het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Stichting De Oldenhof verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of goede zorg- en dienstverlening. Dit laatste gebeurt d.m.v. een met u gesloten overeenkomst of de afname van een van de producten van Stichting Bethanië. In een aantal gevallen verwerkt Stichting De Oldenhof uw gegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht.
Om goed samen te kunnen werken met andere organisaties die ook onderdeel zijn van de goede zorg- en dienstverlening verwerken wij ook gegevens van contactpersonen van andere organisaties.
Indien toestemming de grond is voor het verwerken van uw gegevens, wordt aan u gevraagd om hiervoor (in de meeste gevallen schriftelijke) toestemming te geven. U heeft altijd het recht uw gegeven toestemming in te trekken.
Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet altijd voldoen aan uw verzoek.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Stichting De Oldenhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt.

Delen met anderen

Stichting Bethanië deelt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien toestemming de grond is voor het delen van uw gegevens, wordt aan u gevraagd om (in de meeste gevallen schriftelijke) toestemming te geven voor het delen. U heeft altijd het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Uw bezoek aan de website brengen wij in kaart

Op de website van Stichting De Oldenhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting De Oldenhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Stichting De Oldenhof maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Wij gebruiken Google Analytics

Stichting De Oldenhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google Analytics nalezen op privacy beleid van Google, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Stichting De Oldenhof heeft hier geen invloed op. Stichting De Oldenhof heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting De Oldenhof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij gebruiken Cookies

Stichting De Oldenhof maakt op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting De Oldenhof gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen. 

Hoe u cookies kunt weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser. 
Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen

Uw gegevens inzien, aanvullen, aanpassen of verwijderen

U heeft meerdere rechten m.b.t. de persoonsgegevens, die wij van u verwerken. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een verzoek hiertoe sturen naar privacy@bethanie.nl. Stichting Bethanië zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze rechten zijn niet zonder meer inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

Uw gegevens worden beveiligd

Stichting De Oldenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is dat de website van Stichting De Oldenhof gebruik maakt van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Daarnaast treft Stichting De Oldenhof andere beveiligingsmaatregelen, zoals het feit dat onze systemen constant geüpdatet worden. Binnen Stichting De Oldenhof kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting De Oldenhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting De Oldenhof op via privacy@bethanie.nl.

Ook kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken om een onderzoek in te stellen of de werkwijze van Stichting De Oldenhof in overeenstemming is met de AVG.

Privacy reglement

Uitgebreidere informatie over hoe Stichting De Oldenhof omgaat met uw persoonsgegevens is te lezen in het privacy reglement dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

Aanpassingen

Ons privacybeleid (statement en reglement) is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up tot date. Wijzigingen in deze privacy statement zullen daar waar nodig worden doorgevoerd in het reglement en vice versa. Wij behouden ons het recht voor deze documenten aan te passen waarbij -indien nodig- de Ondernemingsraad om instemming en de Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad om advies worden gevraagd, waarna de nieuwste versies op deze website te vinden zijn.